Mateřská škola Sobotka -

ZÁPIS DĚTÍ

24. 4. 2017

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ DNE 9.5.2017 VE 13.00 – 16.00 HOD.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018:
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let a přednostně jsou přijímány děti 4leté a starší děti podle spádovosti a trvalého pobytu na území města Sobotka(§34 zák.č.561/2004 Sb.). Město Sobotka, na jehož území je školský obvod mateřské školy, poskytuje mateřské škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, v případě cizince místo pobytu dítěte.

2. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti řádně očkované ( §50 zák.č.258/2000Sb.), povinnost očkování neplatí pro děti 5leté a starší. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího lékaře.

3. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

4. K předškolnímu vzdělávání mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.