Mateřská škola Sobotka -

ZÁPIS DO MŠ

11. 4. 2018

ZÁPIS  DO  MŠ  SE  USKUTEČNÍ  DNE  9.5.2018  OD  13.00-16.00HOD.

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019:

1.  K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od

2 let a přednostně jsou přijímány děti 3- leté a starší – podle spádovosti a trvalého pobytu na území

města Sobotka ( § 34 zák.č. 561/2004 Sb.).

Město Sobotka, na jehož území je školský obvod mateřské školy, poskytuje mateřské škole s

dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, v případě cizince místo pobytu dítěte.

2. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti řádně očkované ( § 50 zák.č.258/2000 Sb.), povinnost

očkování neplatí pro děti 5 leté a starší.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě

písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího lékaře.

3. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní

docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

4. K předškolnímu vzdělávání mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.