Mateřská škola Sobotka -

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce údajů: Mateřská škola, Sobotka

Kontakty na správce: Mateřská škola, Jičínská 435, 507 43 Sobotka, e-mail: Ms.sobotka@seznam.cz

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy mateřské školy. Dále vyřizujeme Vaše žádosti ( např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr.Zbyněk Neumann
Tel.: 777 689 489

RS Semily s.r.o
Tyršova 457, 513 01 Semily
Email: info@rssemily.cz  

 

K čemu je pověřenec?

Na pověřence se také můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci agendy v Mateřské škole v Sobotce, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce MŠ.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci agendy v Mateřské školy, Sobotka (odborně řečeno – naše školka je zpracovává jako správce), máte právo:

  1. dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii ( podrobněji čl.15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  1. požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat, abychom jejich zpracování omezili
  1.   dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku
  1. dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k účelům zpracování. Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  1. pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Ms.sobotka@seznam.cz zašlete zprávu, v  níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
    Ve vašich dotazech , podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Velkou  část údajů o dětech a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší MŠ, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme Ministerstvu školství.

Prezentace mateřské školy : výtvarné soutěže, fotografie dětí do sdělovacích prostředků – vždy písemný souhlas zákonných zástupců s konkrétními údaji – název časopisu, soutěže, časový údaj o zveřejnění: webové stránky, výstava obrázků dětí ve výloze cukrárny, tablo – informovaný souhlas na školní rok

Dále zpracováváme údaje o našich zaměstnancích. Zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci MŠ, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

 

Mateřská škola, Sobotka