Mateřská škola Sobotka -

PROVOZNÍ ŘÁD

 

Škola : Mateřská škola, Sobotka
PROVOZNÍ ŘÁD
Č.j. : 19/2021 Účinnost od 1.9.2021
Spisový znak  2.1 Skartační znak  S 5
Změny :

 

Provozní řád s č.j. 19/2021 ruší platnost Provozního řádu č.j. 59/2019

 

                                                        MATEŘSKÁ ŠKOLA

                                                     příspěvková organizace

Sobotka, Jičínská 435

                 PROVOZNÍ  ŘÁD

 • 7odst.2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 1. ÚDAJE O SPRÁVNÍM SUBJEKTU

Název zařízení – Mateřská škola, Sobotka

Místo poskytovaného vzdělávání – Jičínská 435, 507 43 Sobotka

odpovědná osoba – Mgr. Štěpánka Kubištová – ředitelka MŠ

zřizovatel – Město Sobotka

IČO 71001361

Telefon – 722 944 346

 

 1. POPIS ZAŘÍZENÍ

celodenní provoz

kapacita 100 dětí

provozní doba – 6,15 hod – 16,15 hod.

 

3.REŽIMOVÉ POŽADAVKY, KTERÉ ZOHLEDŃUJÍ  VĚKOVÉ A FYZICKÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ

časový harmonogram režimu dne – viz příloha č.1

Nástup dětí : od začátku provozní doby do 8.15 hod., po dohodě s rodiči v průběhu celého dne

Režim dne a denní program respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí.

Spontánní hra:

Je hlavním vzdělávacím prostředkem. Činnosti řízené pedagogem prolínají celým dnem v krátkých časových úsecích.

 • při ranních činnostech
 • při pobytu venku
 • při odpoledních zájmových činnostech

Řízené činnosti:

 • didakticky zacílené činnosti individuální a skupinové ( 6.15 – 9.20)
 • didakticky zacílené činnosti skupinové a frontální ( 8.15 – 9.20)

Pohybové aktivity:

 • děti mají k dispozici k volnému výběru sportovní náčiní ( míčky, obruče, masážní ježky, gumy na skákání…) v průběhu celého dne
 • řízené pohybové činnosti probíhají průběžně v čase od 8.15 – 9.20 h, zařazují se lokomoční cvičení, zdravotní a protahovací cviky, pohybové hry, relaxační chvilky, cvičení s náčiním a na nářadí
 • při pobytu venku mají děti dostatek pohybu na zahradě , na hřišti i v průběhu tematických vycházek

Pobyt venku:

 • k pobytu venku je maximálně využívána oplocená školní zahrada a oplocené městské hřiště
 • každoročně probíhá revize zahradního vybavení na školní zahradě odborným pracovníkem
 • péče o pískoviště – je prováděna pravidelná kontrola čistoty pískoviště, údržba kypřením, 2x ročně se písek přehazuje, je zabráněn vstup volně pobíhajících zvířat, pískoviště jsou zakryta ochrannou sítí ( vzdušný materiál, hustá síťovina), protokol o zkoušce č. 106386/2014
 • délka pobytu dětí venku – 9.30- 11.30 hodin každý den

13.00 -13.30, 14.00- 16.15 hodin dle aktuálního počasí

 • dle aktuálního počasí je operativně změněna délka pobytu venku s ohledem na prospěch dětí ( v letních měsících jsou řízené dopolední aktivity přesunuty na zahradu nebo hřiště), v případě nepříznivých povětrnostních podmínek ( teplota nižší než -10 stupňů Celsia, špatné rozptylové podmínky, silný déšť…) je pobyt venku nahrazen jinými činnostmi v mateřské škole

Odpočinek a spánek:

 • 00 – 13.30 hodin, u dětí je respektována individuální potřeba spánku, děti s nižší potřebou spánku odpočívají aktivně ( klidové hry, relaxační chvilky, zájmové aktivity)
 • ke spánku se lehátka ( ve 3.třídě) a matrace ( 1.,2.a 4.třída) rozkládají

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn z důvodu mimořádných aktivit ( výlety, exkurze, předplavecký výcvik…)

 

Specifika pro děti od dvou do tří let:

 

Do 1. třídy,, Včeličky´´ jsou zařazeny děti 2 a půl leté (smíšená třída 2 a půl až 4 roky).

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2do 3 let jsou zajištěny bezpečnostní, hygienické, psychosociální, materiální a personální podmínky.

Materiální podmínky – ve třídě jsou hračky a didaktické pomůcky vhodné pro děti ve věku od 2 do 3 let a je odstupňovaná přístupnost některého vybavení. Sedací nábytek zohledňuje menší tělesnou výšku dvouletých dětí.

V oblasti životosprávy je upraven denní režim – delší potřeba odpočinku a spánku po obědě.

Psychosociální podmínky – je umožněno používání specifických osobních pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.

Personální podmínky- více jak 3 hodinové souběžné působení obou učitelek, posílení o částečné působení školního asistenta.

Organizace vzdělávání – dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim, mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování. Je zohledněn počet dětí ve třídě.

Bezpečnostní podmínky – při pobytu dětí mimo místo poskytovaného vzdělávání je na jednu učitelku v den, kdy je zařazeno dítě mladší tří let, počet dětí 12

 

 1. STRAVOVÁNÍ

dětem je poskytováno stravování dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování, příprava stravy probíhá ve ŠJ ( zajištěno smluvně s příspěvkovou organizací ŠJ), výdej stravy v kuchyňkách MŠ, vydává kuchařka ŠJ a provozní pracovnice MŠ

časový odstup – svačina – oběd – 3 hodiny

oběd – odpolední svačina – 2-2,5 hod. – respektována potřeba spánku u mladších dětí

velký důraz je kladen na dostatek ovoce a zeleniny během celého dne

polévka je rozlévána těsně před příchodem dětí, druhé jídlo si děti odnášejí samy, menším dětem asistují učitelky

při přesnídávce a svačině se děti obsluhují samy, jsou vedeny k vytváření hygienických návyků a kultuře stolování

 

5.PITNÝ REŽIM

Je zajištěn v průběhu celého dne – čaj sladký, čaj neslazený, pitná voda ( děti mají kdykoli během dne možnost výběru), v letních měsících po dohodě se ŠJ – ovocné šťávy

samoobslužný výdej – nerezová várnice, konvice, každé dítě má svůj hrníček, 1x denně paní kuchařka důkladně vymyje konvici i hrníčky

na zahradu donášejí pití (vodu) v nerezové várnici provozní pracovnice, v případě potřeby i p. učitelky

 

 1. OTUŽOVÁNÍ

dodržování každodenního pobytu venku

přiměřené oblékání

větrání prostor školy čerstvým vzduchem

nejstarší děti se mají možnost účastnit předplaveckého a lyžařského výcviku

 

 1. POHYB

denně – řízené pohybové činnosti – lokomoční cvičení, zdravotní a protahovací cviky, pohybové hry, relaxační chvilky, cvičení na nářadí a s náčiním

děti mají k dispozici k volnému výběru sportovní náčiní (míčky, obruče, masážní ježky, gumy na skákání…) v průběhu celého dne

denně pobyt venku – kratší i delší vycházky v okolí MŠ, pohybové aktivity na zahradě MŠ, hřišti

v rámci nespavého režimu ,, Dětská jóga‘‘ ( třída Krtečci)

plavecký výcvik, lyžařský výcvik

květen, červen – větší podpora kolektivní hry ,, fotbal‘‘ – účast na turnaji

celá MŠ zapojena do celoročního projektu na podporu pohybových aktivit ,, Se Sokolem do života´´

 1. ODPOČINEK, SPÁNEK

po obědě děti odpočívají, děti s nižší potřebou spánku mají možnost tzv. nespavého režimu ( Hravá angličtina, Jóga, Zábavné pokusy)

v mateřské škole nejsou samostatné ložnice, odpolední odpočinek probíhá v místnosti, která je součástí příslušenství třídy a která dopoledne a odpoledne slouží jako herna

ve 3 třídách mají děti na odpočívání matrace, které jsou uloženy v boxech a nedotýkají se

součástí každého boxu je prostor na lůžkoviny, každé dítě má svůj úložný prostor na individuální matraci a lůžkoviny, vše označené

v jedné třídě jsou stohovatelná lehátka, matrace ani lůžkoviny se nedotýkají, lehátka jsou označena značkou dítěte

pyžama dětí jsou dávána 1x za 14 dní na výměnu

 

 1. HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

hygienické zařízení školy je v souladu s přílohou č.1 bodu 5 vyhlášky č.410/2005 Sb.

mýdlo je v dávkovači, každé dítě má vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly

v umývárnách ve spodním patře jsou k dispozici i jednorázové papírové ručníky

bude – li v souvislosti se zvýšenými hygienickými požadavky ( Covid – 19) nutné, látkové ručníky budou ve všech umývárnách vyměněny za jednorázové papírové

 

10.MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY

orientační kontrola teploty vzduchu ve třídách je zajištěna pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny 1,2 – 1,5 m nad zemí

teplota třídy je 20 – 22 stupňů Celsia a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19 stupňů Celsia, rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně Celsia

při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18 stupňů Celsia, nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26 stupňů Celsia

na oknech jsou namontovány žaluzie na regulaci slunečního záření

třídy a šatny jsou často a intenzivně větrány

 

 1. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA

výměna lůžkovin se provádí nejméně 1x za 3 týdny, v případě potřeby ihned

výměna látkových ručníků 1x za týden, v případě potřeby ihned

použité lůžkoviny i ručníky se ukládají do omyvatelných košů ( které se i dezinfikují) a skladují se ve vyčleněném prostoru. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti.

čisté lůžkoviny se skladují v čistých , uzavíratelných skříních ( 1x měsíčně je prováděna dezinfekce polic a skříní)

Smlouva s firmou, která zajišťuje praní prádla,je doplněna dodatkem o praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 stupňů.

 

12.POŽADAVKY NA HYGIENICKO- PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

bude – li Krajskou hygienickou stanicí vydán požadavek na zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou, vydá ředitelka tento pokyn

u obou vchodů při vstupu do budovy je dezinfekce na ruce s virucidním účinkem

neprodleně po přezutí a převlečení si musí děti důkladně ( 20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, teprve poté vstoupí do třídy

pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky s virucidním účinkem

úklid se provádí nejméně 1x denně setřením všech podlah na vlhko, koberce se denně čistí vysavačem ( je zakázán suchý úklid)

dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděn několikrát denně ( kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, zábradlí u schodiště, splachovadla…)

minimálně jednou denně se vynáší odpadky ( vyjímatelné jednorázové pytle)

úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

jednorázové rukavice se používají při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, při likvidaci odpadů

nejméně 2x ročně se myjí okna, svítidla a světelné zdroje

nejméně 2x ročně se provádí celkový úklid všech prostor a zařizovacích předmětů

maluje se 1x za 3 roky nebo v případě potřeby častěji

úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů

 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID – 19

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, dítě není vpuštěno do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy , pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti ( izolační místnost – nová budova 2.patro) a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění ( včetně Covid – 19), školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem

Dítěti ( popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže – li , že netrpí infekční nemocí.

 

 

 

 1. VĚCNÉ (MATERIÁLNÍ) PODMÍNKY

mateřská škola má dostatečně velké prostory, prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem

dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek (lůžka, matrace) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné

vybavení hračkami, pomůckami, náčiním odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno

sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Ergonomické parametry školního nábytku splňují požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb.

 

 1. ŠKOLNÍ ZAHRADA

na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada (uzamčené branky), herní prvky jsou bezpečné – viz Provozní řád zahrady a Provozní řád pískoviště

 

 1. VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU – viz. Školní preventivní program

aktivity : vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí

způsob a forma zařazení do výchovného procesu ( denní režim, správná životospráva, škodlivost požívání alkoholu a kouření, prospěšnost sportovních aktivit, důležitost pozitivních mezilidských vztahů, schopnost tolerance a pomoci druhým…)

 

 1. EVIDENCE A REGISTRACE ÚRAZŮ – § 29 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb.

vyhláška č.64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí

školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejících

školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, ale organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby ( vycházky, výlety, exkurze)

učitel je odpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů

Kniha úrazů je ve sborovně – zapisují se podstatné údaje ( den, hodina a místo úrazu, jméno postiženého, druh zranění, stručný popis toho, jak k úrazu došlo, jak bylo provedeno základní ošetření a kdo je provedl)

následně je v třídní knize proveden záznam, jakým způsobem byly děti poučeny, aby se předcházelo úrazům

 

 1. LÉKÁRNIČKA PRVNÍ POMOCI – na starosti zdravotnice V.Jenčková
 • lékárnička v nové části budovy ( pevná, umístěná na zdi) šatna zaměstnanců v 1.patře – dveře do šatny označeny symbolem červeného kříže
 • lékárnička ve staré části budovy ( cestovní) v umývárně zaměstnanců ve 2. patře – dveře do umývárny označeny symbolem červeného kříže

Vybavení lékárniček pravidelně kontrolováno pověřenou uč. ( V. Jenčková) a zkonzultováno se smluvní lékařkou Mudr. Ježkovou.

 

 1. SEZNAM TELEFONNÍCH ČÍSEL – ve 2.třídě na nástěnce pro učitelky, ve sborovně na nástěnce
 2. POKYNY PRO PŘÍPAD NOUZE – požární řád, evakuační plán

 

 1. ZÁKAZ KOUŘENÍ, POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU

ve všech prostorách mateřské školy i v celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz kouření cigaret, včetně elektronických a požívání alkoholu či jiných psychotropních látek.

 

 1. PŘÍLOHOU PROVOZNÍHO ŘÁDU JE ŠKOLNÍ ŘÁD.

 

Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy, je závazný pro všechny zaměstnance školy , kteří byli s jeho obsahem seznámeni na pedagogické radě a provozní poradě dne …………….

 

Provozní řád č.j. 59/2019, ze dne 31.8.2020 se ruší.

 

Tento provozní řád vydala ředitelka školy Mgr.Š.Kubištová a nabývá účinnosti 1.9.2021.

 

Přílohy :  č.1   Školní řád

č. 2   časový harmonogram režimových činností jednotlivých tříd