Mateřská škola Sobotka -

Školní řád

 

                                                      MATEŘSKÁ ŠKOLA, SOBOTKA
                                                ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY      
Č.j.   MŠ 20/2021
Spisový znak   2.1
Skartační znak   A 5
Vypracovala   Mgr.Štěpánka Kubištová
Na provozní poradě projednáno dne   26.8.2021
Směrnice nabývá platnosti dne   1.9.2021
Směrnice nabývá účinnosti dne   1.9.2021
Směrnice zrušuje směrnici   Č,j. MŠ 16/2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Sobotka, v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,

vydává

školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Sobotka.

 

 1. Provoz školy

 Druh provozu, provoz během školního roku

 • Mateřská škola, Sobotka poskytuje vzdělávání na adrese : Jičínská 435 Sobotka. Mateřská škola je školou s celodenním provozem.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 • Mateřská škola zajišťuje svou činnost v průběhu celého školního roku s výjimkou případů, kdy je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen.
 • Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy může ředitelka mateřské školy podle místních podmínek v měsíci červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na mssobotka.cz nejméně 2 měsíce předem. Zpravidla se provoz o hlavních letních prázdninách přerušuje na 3 týdny.
 • Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy může ředitelka mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na mssobotka.cz neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Místa, ve kterých je zajišťován provoz mateřské školy, nebo činnost mateřské školy, doba provozu mateřské školy

 • Mateřská škola zajišťuje provoz v budově mateřské školy a v areálu mateřské školy (zahrada MŠ).
 • Doba pobytu dětí v mateřské škole a současně doba provozu budovy školy a školní zahrady je v pracovní dny od 6.15 do 16.15 hod.
 • Budova školy je otevřena od 6.15 do 16.15 hod. Ve zbývající době je budova školy uzamčena. Vstup rodičů nebo jiných osob do budovy je zajištěn pomocí komunikačního zařízení a dálkového otevírání dveří.
 • Školní zahrada je oplocena. Vstup na školní zahradu je jen s vědomím pedagogického pracovníka.
 • Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou – písemné sdělení na nástěnkách, webových stránkách školy, sdělení emailem a ústní sdělení.
 • Podstatnou náležitostí provozu mateřské školy je předávání dítěte učitelce mateřské školy a přebírání dítěte od ní v souladu se školním řádem.
 • Předat učitelce mateřské školy lze pouze dítě v takovém zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí.

 Provoz mateřské školy v souvislosti se zajištěním předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání ve 4 třídách v heterogenních skupinách dětí.
 • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

 1. Režim školy

Režim školy daný základním denním režimem

 

6.15 – 7.00 hod. scházení dětí v 1. a 2.třídě (u Včeliček a Krtečků) – spontánní hra, didakticky zacílené činnosti individuální a skupinové
7.00 – 8.15 hod. od 7.00 hod. provoz ve všech čtyřech třídách – spontánní hra, didakticky zacílené činnosti individuální a skupinové
8.15 – 9.20 hod. didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové a frontální – ranní kruh, řízené pohybové činnosti, svačina včetně hygieny, program dle TVP
9.20–11.30 hod příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházka, pobyt na zahradě, hřišti – pohybové aktivity, spontánní hra
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 13.30 (mladší děti až 14.00) hygiena, četba, odpočinek, spánek, nespavý režim (klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku)
13.30 – 15.00

(15.30)

svačina, odpolední zájmové činnosti – spontánní hra, didakticky zacílené činnosti skupinové a individuální
15.00 – 15.30 – 16.15 hod. scházení dětí ze 3. a 4. třídy do 1. a 2. třídy (k Včeličkám a Krtečkům)- spontánní hra, didakticky zacílené činnosti skupinové a individuální, rozcházení dětí

 

Stanovený režim je flexibilní a může být pozměněn z důvodu mimořádných aktivit (výlety, exkurze, předplavecký výcvik…)

 

Režim školy v souvislosti s přebíráním a předáváním dětí

 • Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy
 • Děti předávají učitelce mateřské školy nebo přebírají od učitelky mateřské školy zákonní zástupci dítěte nebo jiné pověřené osoby. Písemné pověření jiné osoby než zákonného zástupce předá zákonný zástupce dítěte učitelce dané třídy.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby předávají učitelce mateřské školy od 6.15 hod. do 8.15. hod., případně v jinou předem dohodnutou dobu.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby převlékají dítě v šatně. Dítě v šatně neponechávají bez dohledu, jsou odpovědní za dítě do té doby, než ho předají učitelce mateřské školy.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby jsou povinni osobně předat dítě učitelce mateřské školy ve třídě, v případě nutnosti ho informovat o zdravotním stavu dítěte.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby přebírají děti od učitelky mateřské školy od 11.45 do 12.15 hod., od 13.45 do 16.15 hod., případně v jinou předem dohodnutou dobu.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby převlékají dítě v šatně. Dítě v šatně neponechávají bez dohledu, jsou odpovědné za dítě od té doby, kdy jim učitelka mateřské školy dítě předá.

 Režim školy v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti dětí a zajištěním stravování dětí

 • Zákonný zástupce je povinen oznámit předem známou nepřítomnost. Není-li předem známa, je povinen omluvit dítě neprodleně, a to osobně, telefonicky nebo emailem (kontakty jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách mateřské školy – www.mssobotka.cz).
 • Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné písemně, pokud je nepřítomnost dítěte delší než 5 dnů (omluvný list je k dispozici ve třídách mateřské školy), nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ze strany mateřské školy
 • Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte, pro které není předškolní vzdělávání povinné písemně, pokud je nepřítomnost dítěte delší než 2 týdny (omluvný list je k dispozici ve třídách mateřské školy), nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ze strany mateřské školy
 • Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v době distanční výuky písemně (emailem) nebo telefonicky, pokud je nepřítomnost dítěte na distanční výuce delší než 5 dnů, nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ze strany mateřské školy
 • Stravování dětí – pokud je dítě přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje se vždy. Stravování dětí a celodenní nepřetržitý pitný režim je zabezpečen dle písemné dohody jiným právním subjektem – Školní jídelnou – na základě smlouvy.

Dětem je poskytována plnohodnotná, zdravá výživa v souladu s vyhláškou o školním

stravování.

Zákonní zástupci přihlašují a odhlašují děti ze stravování přímo ve školní jídelně u

vedoucí ŠJ, elektronicky nebo telefonicky na čísle 493 57 15 91.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků předškolní výchovy a

     vzdělávání

Práva dětí

Každé přijaté dítě (dále jen,, dítě´´) má právo:

 • na poskytování předškolního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem v bezpečném prostředí
 • na poskytování školských služeb (školní stravování)
 • individuálně integrované dítě má právo na vytvoření podmínek odpovídajících jeho individuálním vzdělávacím potřebám
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje osobnosti, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si,zvolit si z nabízených činností, možnost určit si délku spánku, právo na soukromí)
 • na emočně kladné prostředí
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)
 • dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR
 • dítě, které je cizincem ze třetích států (není občanem EU), má přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud má právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou požívající doplňkové ochrany, žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou požívající dočasné ochrany

Povinnosti dětí:

Každé přijaté dítě (dále jen ,,dítě´´) má povinnost:

 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě
 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…)
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…)
 • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
 • dodržovat pravidla hygieny
 • v případě distančního vzdělávání plnit zadané úkoly (týká se pouze dětí plnících povinné předškolní vzdělávání)

Práva zákonných zástupců:

Zákonný zástupce přijatého dítěte má právo:

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání
 • dohodnout s ředitelkou školy docházku dítěte do mateřské školy, způsob a rozsah stravování dítěte v mateřské škole
 • má právo na přístup údajů a pořizování kopie zpracovaných údajů, na informace o způsobu jejich zpracování, na provedení opravy poskytnutých osobních údajů, požadovat omezení zpracování či přenesení údajů pro předání jinému správci či podat stížnost prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence školy je zveřejněn na webových stránkách školy
 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy), bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci
 • využít individuálně přizpůsobenému adaptačnímu režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte, a to přímo u pedagogického pracovníka v dohodnuté době
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
 • ukončit předškolní vzdělávání v mateřské škole

Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonný zástupce přijatého dítěte má povinnost:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy, tj. aby
 1. a) dítě docházelo do školy vhodně a čistě oblečeno a upraveno
 2. b) dítě předávali učitelce mateřské školy řádně, v určené nebo dohodnuté době
 3. c) předávali učitelce mateřské školy dítě ve zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí
 4. d) dítě přebírali od učitelky mateřské školy řádně, v určené nebo dohodnuté době
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • omlouvat nepřítomnost dítěte
 • oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání

Práva pedagogických pracovníků:

Pedagogičtí pracovníci mají právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické práce (ochrana před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole)
 • na nezasahování do přímé pedagogické činnosti, které by bylo v rozporu s právními předpisy
 • na svobodné využívání metod, forem a prostředků v souladu se zásadami a cíli předškolního vzdělávání
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti (prokazatelné seznámení s kritérii hodnocení)

Povinnosti pedagogických pracovníků:

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli předškolního vzdělávání
 • chránit a respektovat práva dětí
 • chránit bezpečí a zdraví dětí a předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 • informovat ředitelku školy o každém narušení práv dětí a projevech rizikového chování
 • vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve škole a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobních údajů dětí
 • poskytovat dítěti a jeho zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním – je nepřípustné tyto informace sdělovat jiným osobám

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole:

 • vztahy vycházejí ze vzájemné důvěry, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností
 • s veškerými potřebnými informacemi týkající se dítěte poskytnutými škole zákonným zástupcem je zacházeno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

 1. Stížnosti, oznámení a podněty

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům

 

 1. Důsledky porušování povinností zákonných zástupců dítěte nebo jiných pověřených osob

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud

 1. a) dítě se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem v souladu se školním řádem
 2. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy (vedoucí ŠJ) jiný termín

úhrady

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání a její splatnost
 • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve výši 250,- Kč měsíčně.
 • Úhrada se provádí hotovostně v mateřské škole nebo bezhotovostně, převodem na běžný účet mateřské školy vždy do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
 • Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
 • Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, nebo pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
 • Při opakovaném nezaplacení úplaty zákonní zástupci závažným způsobem narušují provoz mateřské školy a podle § 35 zákona č.561/2004 Sb. může být ředitelkou mateřské školy rozhodnuto o ukončení docházky dítěte. V takovém případě ředitelka MŠ postupuje následovně:

– jedná se zákonnými zástupci osobně

– upozorní zákonné zástupce písemně

– nabídne možnost splátky dlužných částek s termíny

splatnosti uvedenými ve splátkovém kalendáři

– ukončí docházku dítěte do mateřské školy.

Úplata za vzdělávání v souvislosti s Covid – 19:

 • pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úhrada se platí
 • pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka mateřské školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem

 

 1. Podmínky vzdělávání dítěte v mateřské škole

Přijímací řízení do mateřské školy

 • termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2.května do 16.června
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a plakátu na budově školy
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti námaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné

Ukončování předškolního vzdělávání – viz. kapitola č. 4 – Důsledky porušování povinností

Povinnost předškolního vzdělávání

 • předškolní vzdělávání je pro dítě povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte. Zákonný zástupce je povinen přihlásit toto dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Dítě se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte,
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, v rozsahu nepřetržitých 4 hodin denně od 8.00 do 12.00 hod. Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin (viz.organizace školního roku v základních a středních školách). Dítě má však právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.

Individuální vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání. Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.
 • oznámení o individuálním vzděláván musí obsahovat – jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte – uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno                                   – důvody pro individuální vzdělávání
 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV). Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena první pondělí v měsíci listopadu od 13.00 hod., náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 13.00 hod. Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání, po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných

Podpůrná opatření prvního stupně

 • ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona)
 • učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy
 • pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD
 • ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce
 • ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

                     Vzdělávání dětí nadaných

 • mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných
 • mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory

Vzdělávání na dálku v souvislosti s Covid – 19 (distanční vzdělávání):

 • mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně po tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Důvody pro omezení přítomnosti dětí ve škole:

 • krizové opatření vyhlášené podle krizového stavu nebo zákona
 • nařízení mimořádného opatření vydaného např. ministerstvem zdravotnictví nebo KHS, podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Informace o zahájení distančního vzdělávání budou zveřejněné na webu školy, školních nástěnkách, emailem a hromadnou sms, s upřesněním od do kdy omezení trvá a uvedením kontaktů a času pro případné konzultace.

Děti, na které se nevztahuje žádné omezení, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání.

Konkretizace způsobu distančního vzdělávání:

 • způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro tento způsob vzdělávání
 • vzdělávání distančním způsobem bude škola realizovat v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, Školním vzdělávacím programem a v souladu s aktuálním Třídním vzdělávacím programem dané třídy s přihlédnutím k podmínkám distančního vzdělávání
 • forma on-line (asynchronní výuka) – vzdělávací nabídka bude zveřejněna 1x týdně na webu školy. Obsahem budou inspirativní tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí, realizovatelné společně rodiči s dětmi + videa ,, Hravá angličtina´´
 • forma off – line – pokud nemá zákonný zástupce možnost přístupu k webu školy, bude škola poskytovat podklady pro vzdělávání v tištěné podobě, zadání budou akcentovat deficitní oblasti školní připravenosti s individuálními potřebami dětí. Materiály budou předávány pouze osobám, na které se nevztahuje karanténa. Výstupy ze vzdělávání budou předávány zákonnými zástupci po nástupu dětí zpět do školy učitelkám mateřské školy k vyhodnocení a následnému zařazení do portfolia dítěte.
 • Komunikace a konzultace se zákonnými zástupci – telefonicky, prostřednictvím emailů
 • Vzdělávání dětí se SVP:

Asistent pedagoga při distančním vzdělávání zajistí podporu dítěti – konzultace a podpora na dálku (zasílání podkladů, individualizovaných materiálů, nahraných videí.

Vzdělávání dětí 2-3 letých

 • děti mladší 3 let je možné v mateřské škole vzdělávat, ale na jejich přijetí není právní nárok
 • pokud mateřská škola přijme dítě mladší 3 let, zajistí podmínky pro jeho vzdělávání (materiální, hygienické, personální, psychosociální), zajistí i organizaci vzdělávání a bezpečnostní podmínky
 • mateřská škola má zpracován Program pro dvouleté děti.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let

Předcházení úrazům

 • zákonní zástupci dětí odpovídají za vhodné a bezpečné oblečení a obutí dětí v mateřské škole, a to jak uvnitř budovy, tak i při pobytu venku. Z bezpečnostních důvodů musí mít děti přezůvky s pevnou patou a špičkou (nikoliv pantofle). Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku.

Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních
 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí

Prevence šíření infekčních onemocnění

 • při výskytu pedikulozy (vši dětské) jsou zákonní zástupci povinni informovat mateřskou školu a ta pak následně informuje rodiče ostatních dětí vyvěšením oznámení na třídních nástěnkách v šatnách. Učitelky samy nemohou plošně kontrolovat případný výskyt pedikulozy

Prevence šíření Covid – 19 a kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

Prevence:

 • dodržování zásad osobní a provozní hygieny (dezinfekce rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel)

U vstupu do budovy školy a v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy
 • pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy je omezen na co nejkratší dobu

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19:

 • dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění je odděleno od ostatních dětí
 • jsou – li příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, není vpuštěn do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • jsou – li příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte, škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

V případě výskytu onemocnění Covid – 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly   v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Zákaz poškozování a ničení majetku

 • po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy

 

 1. Ochrana osobních údajů
 • všechny osobní údaje, které mateřská škola shromažďuje a se kterými pracuje, jsou chráněny vhodnými a dostupnými prostředky v souladu s nařízeními EU
 • Mateřská škola, Sobotka jako správce osobních údajů má zpracovaný Vnitřní předpis k ochraně osobních údajů

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Školní řád byl projednán na provozní poradě 26.8.2021
 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí
 • Školní řád nabývá platnosti dne 1.9.2021
 • Školní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2021
 • Školní řád zrušuje Školní řád č.j. MŠ 16/2020

 

 

 

 

V Sobotce, dne 26.8.2021