Mateřská škola Sobotka -

Školní řád

Mateřská škola, Sobotka
Školní řád
Č.j. 45/2018 Účinnost od 1.9.2018
Spisový znak Skartační znak: A5

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, SOBOTKA
příspěvková organizace
sídlo: Jičínská 435, 507 43 Sobotka

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Sobotka tuto směrnici – Školní řád mateřské školy.

 

Mgr.Š.Kubištová
ředitelka mateřské školy

 

OBSAH

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o právech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 2. Přijímání dětí do MŠ
 3. Ukončení docházky do MŠ
 4. Podmínky pro omlouvání dětí
 5. Úplata za předškolní vzdělávání
 6. Provoz mateřské školy, přerušení nebo omezení provozu
 7. Podrobnosti o organizaci mateřské školy
 8. Režim dne
 9. Stravování
 10. Povinné předškolní vzdělávání
 11. Individuální vzdělávání
 12. Vzdělávání dětí 2-3 letých
 13. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
 14. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, prevence před sociálně patologickými jevy
 15. Podmínky zacházení s majetkem školy
 16. Ochrana osobních údajů
 17. Závěrečná ustanovení

 

1. PRÁVA DĚTÍ

Dítě má právo na poskytování předškolního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem

 • dítě má právo na poskytování předškolního vzdělávání v bezpečném prostředí
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR
 • dítě, které není občanem EU, má přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek, jako občané EU, pokud má právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

 

PRÁVA  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  DĚTÍ

 • právo na informace o průběhu a o výsledcích vzdělávání dítěte
 • právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí, mají právo vyjadřovat se k ŠVP ( informace mohou získávat na schůzkách svolávaných učitelkami nebo ředitelkou MŠ, na nástěnkách v šatnách MŠ, při konzultacích a každodenních rozhovorech s učitelkami)
 • právo pověřit jimi určenou osobu k vyzvedávání svého dítěte ( formuláře ,, Pověření´´ jsou k dispozici u učitelek nebo u ředitelky mateřské školy – bez tohoto písemného pověření nemohou být děti jiným osobám vydány
 • právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se osobních záležitostí dítěte

 

POVINNOSTI  DĚTÍ

 • dodržovat společně vytvořená pravidla soužití v třídním kolektivu
 • řídit se pokyny učitelky
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením školy ( neničit hračky, pomůcky)
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • chránit samy sebe, své zdraví a dbát o svoji bezpečnost

 

POVINNOSTI   ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost
 • zajistit, aby dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné plnilo předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hodin denně ( pokud nevyužije formu individuálního vzdělávání)
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání
 • zajistit, aby dítě předávali učitelce zcela zdravé bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota, parazitární infekce způsobená vší…)
 • zajistit, aby dítě nepřinášelo do mateřské školy věci ohrožující jeho zdraví a bezpečnost a zdraví a bezpečnost ostatních dětí( ostré předměty, léky…)
 • označit osobní věci svých dětí
 • oznámit změny v údajích vedených ve školní matrice ( změna telef. čísla, změny doručovací adresy…)
 • v řádném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání
 • nahlásit příchod i odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu
 • vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby mateřské školy, pokud si rodiče nebo jimi pověřená osoba nevyzvedne dítě ve stanovené době, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a postupuje takto:
  1. telefonicky kontaktuje rodiče nebo jimi pověřené osoby
  2. informuje ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů
  3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče ve smyslu Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
  4. případně se obrátí na Policii ČR
 • omluvit dítě za nepřítomnost v MŠ
  1. oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není – li předem známá, omluvit dítě neprodleně – osobně, telefonicky, emailem (kontakty na nástěnkách v MŠ)
  2. písemně omluvit dítě, pro které je vzdělávání povinné, pokud je nepřítomnost delší než 5 dnů ( omluvný list dítěte ve třídě MŠ),nejpozději do tří dnů ode dne výzvy
  3. písemně omluvit dítě, pro které není předškolní vzdělávání povinné, pokud je nepřítomnost delší než 14 dní
 • šetrně zacházet s majetkem mateřské školy
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy a ostatními rodiči pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy ( školní řád, bezpečnostní předpisy)

 

PRAVIDLA  VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ

 • vzájemné vztahy vycházejí ze vzájemné důvěry a respektu
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich rodiče se snaží udržovat partnerské vztahy podložené vzájemnou úctou

 

2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

 • do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let
 • přijímání dětí probíhá formou zápisu
 • termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem v období 2.-16.5.2019
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím písemného oznámení vyvěšeného na vstupních dveřích MŠ, na úřední desce Městského úřadu Sobotka, na webových stránkách MŠ – www.mssobotka.cz a prostřednictvím městského rozhlasu
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • o přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka mateřské školy do 30 dnů ode dne přijetí žádosti
 • děti jsou přijímány podle kritérií, která si ředitelka mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce dětí s nimi předem seznámila
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ( v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

 

3. UKONČENÍ DOCHÁZKY DO MŠ

 • ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte, které nevykonává povinné předškolní vzdělávání rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud
  1. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  2. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
  3. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní  předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
  4. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • ROZHODNOUT O UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELZE V PŘÍPADĚ DÍTĚTE, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ

 

4. PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 • zákonný zástupce je povinnen oznámit předem známou nepřítomnost, není-li předem známa, omluvit dítě neprodleně osobně, telefonicky, emailem (kontakty na nástěnkách MŠ a www.mssobotka.cz)
 • písemně omluvit dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je nepřítomnost delší než 5 dnů ( omluvný list dítěte ve třídě MŠ), nejpozději do tří dnů ode dne výzvy
 • písemně omluvit dítě, pro které není předškolní vzdělávání povinné, pokud je nepřítomnost delší než 2 týdny

 

5. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 250,- Kč měsíčně ( vyhláška č. 14/2005 Sb.§6, ods.2 ve znění pozdějších předpisů)
 • způsob úhrady se provádí hotovostně v MŠ nebo bezhotovostně převodem na běžný účet MŠ do 15. dne daného měsíce
 • bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, nebo pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy
 • při opakovaném nezaplacení úplaty zákonní zástupci závažným způsobem narušují  provoz mateřské školy a podle §35 zákona č.561/2004 Sb. může být ředitelkou mateřské školy rozhodnuto o ukončení docházky dítěte, v takovém případě postupuje ředitelka MŠ následovně:
  1. jedná se zákonnými zástupci osobně
  2. zákonné zástupce upozorní písemně
  3. nabídne splátky dlužné částky s termíny splatnosti
  4. ukončí docházku dítěte do mateřské školy

 

6. PROVOZ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY , PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU

 • po dohodě se zřizovatelem je provoz mateřské školy stanoven na dobu od 6,15 hod. do 16,00 hod.
 • ředitelka MŠ může po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz podle místních podmínek v měsících červenci nebo srpnu, zároveň zveřejní informace o omezení nebo přerušení provozu na nástěnkách v šatnách dětí a na webu školy nejméně 2 měsíce předem
 • ředitelka MŠ může po projednání se zřizovatelem přerušit nebo omezit provoz mateřské školy i v jiném období, než v červenci a srpnu, a to ze závažných organizačních či technických příčin ( např. havárie vody apod.)

 

7. PODROBNOSTI O ORGANIZACI MATEŘSKÉ ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ MIMO BUDOVU

 • školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku
 • do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku
 • třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí (výjimka – se souhlasem zřizovatele lze zvýšit počet dětí na třídu maximálně o 4, avšak nesmí být překročena kapacita mateřské školy)
 • péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání:
  1. počet dětí na jednoho učitele mateřské školy u dětí z běžné třídy – 20 dětí
  2. děti s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3let – 12 dětí

 

8. REŽIM DNE

6:15 – 7:00       scházení se v první a druhé třídě u Včeliček a Krtečků a volně zvolené spontánní činnosti dětí

7:00 – 8:15       přechod  dětí do třetí a čtvrté třídy – Broučci, Sluníčka, volně zvolené spontánní činnosti a řízené aktivity ve skupinách

8:15 – 9:00       povídání si v komunitním kruhu,ranní cvičení, osobní hygiena, svačina

9:00 – 9:30       vzdělávací činnosti a zájmové aktivity dětí

9:30 – 11:30     příprava na pobyt venku, pobyt venku, náhradní činnosti, plánované akce

11:30 – 12:00   oběd a osobní hygiena dětí

12:00 -13:30    příprava na odpočinek, odpočinek, nespavý režim – „Hravá angličtina“, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

13:30 – 14:00    osobní hygiena, svačina

14:00 -15:00    volné činnosti a řízené aktivity zaměřené především na hry

15:00 – 16:00    spojení dětí v první a druhé třídě – u Včeliček a Krtečků, volně zvolené spontánní činnosti

 

9. STRAVOVÁNÍ

 • pokud je dítě přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje se vždy
 • stravování dětí a celodenní nepřetržitý pitný režim je zabezpečen dle písemné dohody jiným právním subjektem – školní jídelnou – na základě smlouvy
 • rodiče přihlašují a odhlašují děti ze stravování přímo ve školní jídelně u vedoucí ŠJ, nebo telefonicky na čísle 493 57 15 91
 • dětem je poskytována plnohodnotná, zdravá výživa v souladu s Vyhláškou o školním stravování

 

10. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení jeho povinné základní školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně od 8.00 do 12.00 hod.
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin

 

11. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání
 • ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno ( dle ŠVP )
 • ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude probíhat první pondělí v měsíci listopadu, a to formou individuálního rozhovoru ve třídě mateřské školy
 • následný náhradní termín je o měsíc později – první pondělí v prosinci
 • zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • má – li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku
 • v ostatních případech nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte

 

12. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 2-3 LETÝCH

 • děti mladší tří let je možné v mateřské škole vzdělávat, ale na přijetí není právní nárok
 • pokud mateřská škola přijme dítě mladší tří let, zajistí podmínky pro vzdělávání (materiální, hygienické, personální, psychosociální), zajistí i organizaci vzdělávání a bezpečnostní podmínky

 

13. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ NADANÝCH

 • vzdělávání dětí s případnými speciálně vzdělávacími potřebami a jejich naplňování je přizpůsobeno tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem
 • mateřská škola stanovuje podpůrná opatření 1.stupně
 • případná podpůrná opatření od 2.stupně stanovuje ŠPZ po projednání s MŠ a zákonnými zástupci dítěte
 • v tomto případě mateřská škola spolu se ŠPZ vypracovává IVP
 • mateřská škola zajišťuje realizaci podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí

 

14. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.

 • za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy
 • tyto podmínky jsou podrobně rozpracovány ve vnitřních předpisech školy:
  • Organizační směrnice k zajištění bezpečnosti
  • Školní preventivní program
 • škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při pobytu v mateřské škole i akcích pořádaných mateřskou školou. Učitelé mateřské školy v rámci výchovného působení poučují děti o možných rizicích, ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. Seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu.
 • učitelé mateřské školy jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným v pověření k zastupování, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí předat dítě jiné osobě než zákonným zástupcům.
 • do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte učitelce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování.
 • pokud je dítěti ošetřeno i drobnější poranění, je povinností učitelky o tomto informovat zákonného zástupce dítěte
 • onemocní-li dítě v průběhu dne v mateřské škole, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni pokud možno v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti
 • stane-li se v mateřské škole úraz, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná pomoc. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami první pomoci
 • rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu veku (pro pobyt v MŠ doporučujeme bačkory ne pantofle, nebo pevné boty, pohodlné oblečení včetně spodního prádla, další po dohodě s učitelkami na třídě)
 • při výskytu pedikulozy (vši dětské) jsou rodiče povinni informovat mateřskou školu a mateřská škola pak informuje rodiče všech ostatních dětí vyvěšením oznámení na nástěnce školy. Učitelé sami nemohou hlavy dětem plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulozu na další děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich učitelů. Při hromadném výskytu vší škola neprodleně informuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví- krajskou hygienickou stanici. Pokud rodiče posílají opakovaně do kolektivu děti neodvšivené, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče.
 • je zakázáno dávat dětem do mateřské školy ostré předměty a hračky, u kterých hrozí nebezpečí úrazu (např. spolknutím, vdechnutím atd.)

 

Počty dětí

Třída mateřské školy se naplňuje zpravidla do počtu 24 dětí. V případě, že je vyšší počet dětí v mateřské škole, uplatňuje mateřská škola výjimku povolenou zřizovatelem na 28 dětí na třídu.

 • Pokud je v mateřské škole umístěno dítě s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně- snižuje se počet dětí ve třídě o jedno (nejvýše o 5)
 • Pokud je ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení, snižuje se počet dětí o 2 děti (nejvýše o 5)
 • Pokud je ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně, snižuje se o 2 děti (nejvýše o 5)

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání:

 • počet dětí na jednoho učitele mateřské školy u dětí z běžné třídy – 20 dětí
 • děti s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let -12 dětí

 

Prevence sociálně patologických jevů

 • všichni zaměstnanci školy, rodiče a zákonní zástupci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování, předcházet mu a v případě jeho zjištění jsou povinni na něj upozornit vedení školy, pedagog musí šikanování neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc a musí sledovat určité znaky šikanování: posměšné poznámky na dítě, ponižování, nátlak na dítě, strkání, honění, šťouchání se záměrem dítěti ublížit, rvačky, z nichž jeden je zřetelně slabší
 • děti ochraňujeme před virtuálními drogami (televize, počítač…přiměřeně), před kouřením a alkoholismem (zákaz kouření a požívání alkoholu v prostorách MŠ)
 • před kriminalitou (děti jsou předávány zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám)
 • před drogovou závislostí (nebrat od cizích osob žádné dárky)
 • před rasismem, xenofobií a intolerancí (vytváříme příznivé klima školy, rozvíjíme žádoucí postoje k lidem jiné národnosti a komunikaci mezi s sebou na bázi vzájemného porozumění a postoje jak si vážit si každého člověka)

 

15. Podmínky zacházení s majetkem školy

 • všichni zaměstnanci mateřské školy i děti chrání a šetří majetek mateřské školy a jsou ředitelkou mateřské  školy poučeni o způsobu zacházení s ním
 • v případě doloženého poškození majetku ze strany dítěte, a to zejména opakovaně nebo úmyslně, je po projednání s rodiči požadována oprava, případně i náhrada za způsobenou škodu

 

16. Ochrana osobních údajů

 • mateřská škola všechny osobní údaje, se kterými nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky – v souladu s nařízením EU
 • mateřská škola jako správce osobních údajů má zpracovaný Vnitřní předpis k ochraně osobních údajů

 

17. Závěrečná ustanovení

 • seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro učitele, ostatní zaměstnance školy i zákonné zástupce dítěte
 • zákonní zástupci dětí jsou seznámeny s obsahem Školního řádu na první schůzce po přijetí dětí a znovu každý rok na prvních třídních schůzkách v září. Školní řád je vyvěšen u každé třídy v šatnách dětí a na webových stránkách školy
 • děti mateřské školy jsou seznamovány s pravidly uvedenými ve školním řádu postupně a přiměřeným způsobem především při tvoření pravidel jednotlivých tříd

 

Dne 28.8.2018 byl Školní řád projednán a schválen na pedagogické radě a nabývá účinnosti od 1.9.2018.

Dne 25.9.2018 byli s obsahem Školního řádu seznámeni rodiče na schůzce s rodiči.

 

Mgr.Š.Kubištová
ředitelka mateřské školy