Mateřská škola Sobotka -

Školní řád

Mateřská škola, Sobotka
Školní řád mateřské školy
Č.j.: MŠ 16/2020 Účinnost od: 1. 9. 2020
Spisový znak: 2.1 Skartační zn

ak:  A 5

Změny:

 

 

Ředitel školy:  Mgr. Štěpánka Kubištová

Adresa školy:  Jičínská 435, 507 43 Sobotka

Telefon:  722 944 346

e-mail:  Ms.sobotka@seznam.cz

webové stránky:  www.mssobotka.cz

 

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy k projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Obsah školního řádu

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

2.1 Obecné vymezení práv a povinností dětí

2.2 Přijímání dítěte do mateřské školy

2.3 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

2.4 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

2.5 Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

2.6 Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání

2.7 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

2.8 Povinné předškolní vzdělávání a podmínky vzdělávání na dálku v souvislosti s Covid – 19

2.9 Individuální vzdělávání

2.10 Vzdělávání dětí 2-3 letých

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

3.1 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

3.2 Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí

 1. Provoz a vnitřní režim školy

4.1 Provoz mateřské školy

4.2 Organizace dne v mateřské škole

4.3 Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách – přerušení nebo omezení provozu

4.4 Organizace stravování dětí

4.5 Organizace vzdělávání mimo budovu školy

4.6 Předávání dětí zákonným zástupcům

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5.1 Předcházení úrazům

5.2 První pomoc a ošetření

5.3 Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

5.4 Prevence šíření infekčních onemocnění

5.5 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

5.6 Prevence šíření Covid – 19 a kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí

6.1 Zákaz poškozování a ničení majetku

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

8.1 Místo zveřejnění školního řádu, způsob seznámení dětí a zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

2.1 Obecné vymezení práv a povinností dětí

 

Práva dítěte:

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

 

 Povinnosti dítěte:

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

 

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

 

Dítě má povinnost dodržovat hygienické zásady.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.

 

Práva zákonných zástupců:

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.

 

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

 

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

 

 Povinnosti zákonných zástupců:

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

 

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem  a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání dle daných pravidel.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

 

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

 

2.2 Přijímání dítěte do mateřské školy

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Přijímání dětí probíhá formou zápisu.

Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem v období od 2. do 16. května.

O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím písemného oznámení vyvěšeného na vstupních dveřích MŠ, na webových stránkách mateřské školy ( www.mssobotka.cz), na úřední desce Městského úřadu Sobotka a prostřednictvím městského rozhlasu.

Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. TATO PODMÍNKA SE NEVZTAHUJE NA DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka mateřské školy do 30ti dnů ode dne přijetí žádosti ( ve správním řízení).

Děti jsou přijímány podle kritérií, která si ředitelka mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce dětí s nimi předem seznámila.

 

2.3 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže :

– se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

– zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

– ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

– zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou ( vedoucí ŠJ) jiný termín úhrady

– rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

2.4 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

 

Zákonný zástupce je povinen:

– oznámit předem známou nepřítomnost. Není – li předem známa, je povinen omluvit dítě neprodleně, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem ( kontakty jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách mateřské školy – www.mssobotka.cz).

písemně omluvit dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je nepřítomnost dítěte delší než 5 dnů ( omluvný list je k dispozici ve třídách mateřské školy), nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ze strany mateřské školy.

písemně omluvit dítě, pro které není předškolní vzdělávání povinné, pokud je nepřítomnost delší než 2 týdny ( omluvný list je k dispozici ve třídách mateřské školy), nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ze strany mateřské školy.

 

Omlouvání dětí , pro které je předškolní vzdělávání povinné, v době distanční výuky :

– písemně ( emailem) nebo telefonicky, pokud je nepřítomnost dítěte na distanční výuce delší než 5 dnů

 

2.5 Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

 

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou – písemné sdělení na nástěnkách, webových stránkách školy, sdělení emailem a ústní sdělení učitelem.

 

2.6 Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve výši 250,- Kč měsíčně.

Úhrada se provádí hotovostně v mateřské škole nebo bezhotovostně, převodem na běžný účet mateřské školy vždy do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, nebo pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Při opakovaném nezaplacení úplaty zákonní zástupci závažným způsobem narušují provoz mateřské školy a podle § 35 zákona č.561/2004 Sb. může být ředitelkou mateřské školy rozhodnuto o ukončení docházky dítěte. V takovém případě ředitelka MŠ postupuje následovně :

– jedná se zákonnými zástupci osobně

– upozorní zákonné zástupce písemně

– nabídne možnost splátky dlužných částek s termíny splatnosti uvedenými ve splátkovém kalendáři

– ukončí docházku dítěte do mateřské školy.

Úplata za vzdělávání v souvislosti s Covid – 19 :

 • pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úhrada se platí
 • pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka mateřské školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem

 

2.7 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

 

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

2.8 Povinné předškolní vzdělávání a podmínky vzdělávání na dálku:

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání POVINNÉ. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, Sobotka, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškol. vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte ( § 34a odst.2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně od 8.00 do 12.00 hod. ( § 1c vyhlášky č.14/2005 Sb.).

Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno ( § 34a ods.3).

 

Vzdělávání na dálku v souvislosti s Covid – 19 :

 

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně po tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Mateřská škola přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak technickým možnostem školy.

 

2.9  Individuální vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.

Má – li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V průběhu škol.roku lze plnit povinnost individuálního předš.vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude probíhat první pondělí v měsíci listopadu, a to formou individuálního rozhovoru ve třídě mateřské školy. Následný náhradní termín je o měsíc později – první pondělí v prosinci.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka mateřské školy individuální vzdělávání dítěte.

 

2.10  Vzdělávání dětí 2-3 letých

 

Děti  mladší 3 let je možné v mateřské škole vzdělávat, ale na jejich přijetí není právní nárok.

Pokud mateřská škola přijme dítě mladší 3 let, zajistí podmínky pro jeho vzdělávání ( materiální, hygienické, personální, psychosociální), zajistí i organizaci vzdělávání a bezpečnostní podmínky.

Mateřská škola má zpracován Program pro dvouleté děti.

 

 

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

3.1 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

 

3.2 Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí

 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

4.1 Provoz mateřské školy

 

Mateřská škola, Sobotka poskytuje vzdělávání na adrese : Jičínská 435, Sobotka.

 

Po dohodě se zřizovatelem je provoz mateřské školy stanoven od 6.15 hod. do 16.15 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.15 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

4.2 Organizace mateřské školy

 

Školní rok začíná 1.září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Mateřská škola, Sobotka má 4 třídy , ve kterých jsou zařazeny děti různého věku.

 

Organizace dne:

6:15 – 7:00  scházení se v první a druhé třídě u Včeliček a Krtečků a volně zvolené spontánní

činnosti dětí

7:00 – 8:15  přechod dětí do třetí a čtvrté třídy – Broučci, Sluníčka, volně zvolené spontánní

činnosti a řízené aktivity ve skupinách

8:15 – 9: 00 komunitní kruh, ranní cvičení, osobní hygiena, svačina

9:00 – 9:30  individuální, skupinové a frontální činnosti

9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku, plánované akce

11:30- 12:00 oběd a osobní hygiena dětí

12:00- 13:30 příprava na odpočinek, odpočinek, nespavý režim

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

13:30-14:00 osobní hygiena, svačina

14:00- 15:00 volné činnosti a řízené aktivity

15:00 – 15:30- 16: 15 spojení dětí v první a druhé třídě – u Včeliček a Krtečků, volně zvolené

spontánní činnosti

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne a vycházejí ze zájmu a potřeb dítěte.

Pobyt venku je přizpůsoben počasí –  2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí ( vítr, mlha, znečištěné ovzduší nebo teploty pod -10 stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činnosti dětí, jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku.

 

Organizace  dne může být upravena pro každou třídu zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

 

4.3 Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách – přerušení nebo omezení provozu

 

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přeruší provoz v měsíci červenci a srpnu, zpravidla celkem na 3 týdny. Informaci o přerušení provozu zveřejní nejméně 2 měsíce předem na nástěnkách v šatnách dětí a na webu školy.

 

4.4 Organizace stravování dětí

 

Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje se vždy.

Stravování dětí a celodenní nepřetržitý pitný režim je zabezpečen dle písemné dohody jiným právním subjektem – Školní jídelnou – na základě smlouvy.

Dětem je poskytována plnohodnotná, zdravá výživa v souladu s vyhláškou o školním stravování.

Zákonní zástupci přihlašují a odhlašují děti ze stravování přímo ve školní jídelně u vedoucí ŠJ, elektronicky nebo telefonicky na čísle 493 57 15 91.

 

4.5 Organizace vzdělávání mimo budovu školy

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání:

a/ počet dětí na jednoho učitele mateřské školy u dětí z běžné třídy – 20 dětí

b/ počet dětí s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně nebo

děti mladší tří let – 12 dětí.

Při zajišťování výletů, nebo při specifických např. sportovních činnostech, určí ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochranu zdraví.

 

4.6 Předávání dětí zákonným zástupcům

 

Učitelé mateřské školy jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným v pověření k převzetí dítěte, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Zákonný zástupce ( nebo jím pověřená osoba) mají povinnost si dítě vyzvednout nejpozději na konci provozní doby mateřské školy. Pokud tak neučiní, je telefonicky kontaktován. Pedagogický pracovník kontaktuje zákonným zástupcem pověřenou osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří nikoho kontaktovat, je oprávněn kontaktovat OSPOD. Pokud dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

 

5.1 Předcházení úrazům

 

Zákonní zástupci dětí odpovídají za vhodné a bezpečné oblečení a obutí dětí v mateřské škole, a to jak uvnitř budovy, tak i při pobytu venku. Pro pobyt v budově jsou doporučeny přezůvky s pevnou patou a špičkou ( nikoliv pantofle ).

 

5.2 První pomoc a ošetření

 

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů.

 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

 

5.3 Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci Školního vzdělávacího  programu pro předškolní vzdělávání jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality, šikany a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

 

Přílohou Školního vzdělávacího programu je i Školní preventivní program.

 

5.4 Prevence šíření infekčních onemocnění

 

Při výskytu pedikulozy ( vši dětské ) jsou zákonní zástupci povinni informovat mateřskou školu a ta pak následně informuje rodiče ostatních dětí vyvěšením oznámení na třídních nástěnkách v šatnách. Učitelky samy nemohou plošně kontrolovat případný výskyt pedikulozy.

 

5.5 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví ( ostré předměty a hračky, u kterých hrozí nebezpečí poranění či úrazu, včetně předmětů minimálních rozměrů, u nichž hrozí nebezpečí vdechnutí či spolknutí) a předměty propagující násilí ( nože, meče, pistole apod.).

Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

5.6 Prevence šíření Covid – 19 a kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 

Prevence :

 • dodržování zásad osobní a provozní hygieny ( dezinfekce rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel)

U vstupu do budovy školy a v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy
 • pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy je omezen na co nejkratší dobu

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 :

 • dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění je odděleno od ostatních dětí
 • jsou – li příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, není vpuštěn do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • jsou – li příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte, škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezokladného vyzvednutí ze školy
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický  lékař pro děti a dorost.

 

V případě výskytu onemocnění Covid – 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce.

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

6.1 Zákaz poškozování a ničení majetku

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje, které mateřská škola shromažďuje a se kterými pracuje, jsou chráněny vhodnými a dostupnými prostředky v souladu s nařízeními EU.

Mateřská škola jako správce osobních údajů má zpracovaný Vnitřní předpis k ochraně osobních údajů.

 

 1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

8.1 Místo zveřejnění školního řádu, způsob seznámení dětí a zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

Školní řád platí do odvolání.

 

Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 31. 8. 2020.

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

 

Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy.